Colen & Navon

עשרות שנים של הצלחה בליטיגציה וייצוג בבתי משפט

Colen & Navon

עשרות שנים של ניסיון והצלחות בליטיגציה וייצוג בבתי משפט

צו מניעה זמני

צו מניעה זמני הוא צו הניתן על ידי ערכאה משפטית האוסר על הצד שכנגד, כלפיו ניתן הצו, לבצע פעולה כלשהי, וזאת עד להכרעה ולמתן פסק דין במחלוקת שבין הצדדים. צו המניעה הזמני הוא צו אישי – פרסונלי, נגד בעל הדין היריב, ולכן אם בעל הדין היריב יפר את הצו ויבצע פעולה בניגוד לצו שניתן נגדו – הוא צפוי להליך משפטי נוסף, באשמה של בזיון בית המשפט ולסנקציות משמעותיות ביותר, לרבות קנס בשיעור ניכר ובהתאם למשקל העומד על הפרק.

את הבקשה למתן צו מניעה זמני יש להגיש יחד עם התביעה העיקרית, המגדירה את הסעד הסופי המבוקש והקבוע. יחד עם זאת, בשל הדחיפות והצורך המיידי בצו זמני, התקנות מאפשרות לבעל הדין העותר לצו זמני להגיש את בקשתו עוד בטרם הגשת התובענה, ובלבד שיגיש את התובענה שלו בתוך 7 ימים מיום הגשת הבקשה לסעד זמני. את הבקשה לצו מניעה זמני ניתן להגיש לבית המשפט במעמד צד אחד, ובהתאם מוסמך בית המשפט להוציא תחת ידיו, צו ארעי, וזאת עד לדיון במעמד שני הצדדים ועד להכרעה בבקשה. בהתאם לתקנות על בית המשפט לקיים דיון בבקשה בתוך 14 ימים.

נוכח הדחיפות שבענין, הדיון סביב הבקשה הוא דיון בזק, הכולל לרוב גם חקירות של הצדדים והגשת טיעונים וסיכומים, ובסופו ניתנת החלטה מנומקת. בבחינת משפט זוטא. החליט בית המשפט להיעתר לבקשה והוציא תחת ידו צו מניעה זמני נדרש בית המשפט להתנות את הצו בהפקדת עירבון הולם מטעם מגיש הבקשה, זאת להבטחת נזקיו של היריב כפועל יוצא מהצו הזמני, אם בסופו של יום תידחה התובענה העיקרית.

צו מניעה – מתי יינתן?

בהתאם לדין ולהלכה הפסוקה, המטרה העיקרית במתן סעד זמני הינה שמירה על המצב הקיים ומניעת שינויו כל זמן שהליך תלוי ועומד בבית המשפט. הבסיס החקיקתי לסמכותו של בית המשפט למתן סעד זמני הינו סעיף 75 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד 1984. צו מניעה זמני, בדומה לכל סעד ביניים אחר, תלוי בהתקיימותן של נסיבות מיוחדות שתצדקנה את מתן הסעד הזמני עוד בטרם נתבררה והוכרעה התובענה של המבקש ובטרם הוכח אם הצדק עימו.

כלומר – על המבקש צו ביניים לשכנע את בית המשפט שיש הצדקה להתערבות מוקדמת ולמתן סעד זמני, עוד בטרם הוכרעה התובענה. לצורך כך – על המבקש להוכיח לבית המשפט בראיות מהימנות כי עומדת לו עילת תביעה ראויה, אך חשוב מכך – עליו להוכיח לבית המשפט, כי במאזן הנזק שבין הצדדים (המכונה בפסיקה – "מאזן הנוחות"), הכף נוטה לטובתו. בבחינת מאזן הנחות / הנזק – בית המשפט ייטה להיעתר לבקשה למתן צו זמני, במידה שישתכנע כי הנזק שייגרם למבקש, אם לא יינתן הצו הזמני, יהא נזק בלתי הפיך.

כאן המקום להוסיף ולציין, כי מקורם של הסעדים הזמניים הוא בדיני היושר ועל כן הענקתם מותנית גם בניקיון כפיים, גילוי מלא ונאות וכן תום לב מצד המבקש. אין פותחים את שערי בית המשפט בפני מבקש שאינו בא בניקיון כפיים ובתום לב, ככתוב: "מי יעלה – נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשבע למרמה" (תהילים כ"ד, ג', ד')

כן נדרש המבקש להגיש את בקשתו לצו זמני בהקדם האפשרי ומיד כאשר נודע לו על הצורך בצו זמני. כל שיהוי בהגשת הבקשה עלול להביא עמו לדחיית הבקשה רק מטעם זה בלבד. בית המשפט לא ייעתר לבקשה, אלא אם המבקש שכנעו, כי דוחק הנסיבות מתחייבת התערבות מוקדמת על דרך של מתן סעד זמני. מבקש שהשהה בקשתו יתקשה לשכנע את בית המשפט כי אכן קיימת בה דחיפות המצדיקה מתן סעד זמני. מבקש שהשהה את בקשתו איננו יוצא ידי חובה זו, שהלוא בעצם השיהוי יש משום ראיה לסתור את טענתו, שהצו חיוני ושנתינתו אינה סובלת דיחוי.

ואם נסכם, מקובל איפוא להגדיר שלושה תנאים, אשר רק בקיומם ייעתר בית משפט לתת סעד זמני:

  1. על מבקש הסעד להוכיח עילת תביעה ראויה ורצינית המתבססת על זכות אשר לכאורה קנויה לו, ועל ראיות מהימנות.
  2. על המבקש להוכיח כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו, וכי אי מתן הצו הזמני המבוקש יסב לו נזק בלתי הפיך, ולמצער נזק שיקשה מאוד על השבת המצב לקדמותו.
  3. על המבקש להוכיח כי לא השתהה וכי בא ביושר ובניקיון כפיים.

על כל האמור יש להוסיף, כי כאשר הצו המבוקש מיועוד לשמור על זכויות קנין כגון זכויות במקרקעין או זכויות קנין רוחני, הנטייה של בתי המשפט להגן על זכויות אלו תגבר, הן נוכח מעמד היסוד לקניינו של אדם והן נוכח הנחת המוצא שאי מתן הצו במקרים אלו עלול ליצור מעשה עשוי ולנזק בלתי הפיך.

למשרדנו ניסיון רב בהליכים משפטיים של צווי מניעה ונשמח לעמוד לרשותכם ולייעץ לכם בכל עת. אם גם אתם זקוקים לייעוץ בנושא צו מניעה, מוזמנים לפנות למשרדנו ונשמח להעניק סיוע משפטי מקצועי.

יש לך מקרה משפטי מאתגר?

קבל ייעוץ חינם מהמומחים שלנו