בקשה לביטול פסק בורר

הבוררות היא הליך אלטרנטיבי לישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. מדובר במוסד וותיק בישראל ולו יתרונות רבים וכן תמיכה במערכת המשפט. התנהלות הצדדים מול בורר מבוססת על רצונם הטוב של הצדדים ולכן שונה במהותה מזאת המתקיימת בבית המשפט.

ערעור על פסק בורר
כידוע, כאשר מתקבל פסק דין במערכת בתי המשפט האזרחיים, ניתן להשיג עליו באמצעות הגשת ערעור בפני הערכאה שמעל בית המשפט שנתן את פסק הדין. אולם, כאשר מתקבל פסק בורר במסגרת הליך בוררות, האפשרות להשיג עליו מצומצמת בהרבה. זכות להגשת ערעור על פסק בורר קיימת, רק אם הצדדים קבעו זאת מראש ובמפורש בהסכם שערכו ביניהם.

בקשה לביטול פסק בורר
במידה והצדדים לא ציינו מראש בחוזה ביניהם כי קיימת להם זכות להגשת ערעור על פסק הבורר, הדרך היחידה להשיג על פסק הבורר הינה באמצעות הגשת בקשה לביטול פסק הבורר. את הבקשה לביטול פסק בורר יש להגיש בפני בית המשפט המחוזי הרלבנטי. ואולם, בשונה מערעור על פסק בורר, שבו ניתן לתקוף את מסקנותיו של הבורר, העילות לבקשה לביטול פסק הבורר הן עילות מצומצמות ומוגדרות, אותן הגדיר המחוקק בסעיף 24 לחוק הבוררות.

מהן העילות לביטול פסק בורר?
סעיף 24 לחוק הבוררות מונה 10 עילות שונות בגינן ניתן להגיש בקשה לביטול פסק בורר, וזאת כמפורט להלן:

  1. לא היה הסכם בוררות בר-תוקף;
  2. הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין;
  3. הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות;
  4. לא ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו;
  5. הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו;
  6. הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והבורר לא עשה כן;
  7. הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה כן;
  8. הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו;
  9. תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור;
  10. קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור עוד.

להבדיל מיתר העילות אשר מנוסחות באופן ברור למדי, שתי העילות האחרונות הינן עילות שמשמעותן אינה ברורה דיין. ואכן, גם הפסיקה קבעה כי המדובר בעילות סל, שקשה להתוות את גבולותיהן, ועל כן הן מיועדות למקרים נדירים בלבד של מרמה או ניגוד עניינים חמור, שבו נתון היה הבורר.

מהו המועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר ?
ככלל, את הבקשה לביטול פסק בורר יש להגיש תוך 45 יום מיום מתן הפסק, אם ניתן בפני המבקש, או מיום קבלתו את הפסק, אם ניתן שלא בפניו. יחד עם זאת, בית המשפט רשאי להאריך תקופה זו, ואף לאחר שהיא כבר חלפה, וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובכל מקרה שהוגשה בקשה לאישור של פסק בוררות-חוץ.

מהו שיקול הדעת של בית המשפט שדן בבקשה לביטול פסק בורר?
הפסיקה לגבי ביטול פסק בורר קובעת כי בית המשפט המחוזי לא יבטל על נקלה פסק בורר וזאת מתוך מגמה שמעדיפה לתת תוקף לפסק הבורר מאשר לבטלו. בית המשפט שבוחן בקשה לביטול פסק בורר, איננו דן בפסק הבורר כערכאת ערעור, ואין הוא אמור לבחון האם צדק הבורר בקביעותיו או שמא הוא טעה בהן על פי הדין. עליו רק לבחון האם מתקיימת עילת ביטול בהתאם לסעיף 24 לחוק ותו לא. פסיקה זו נובעת מהמדיניות השיפוטית שמבקשת לעודד ולהגן על מוסד הבוררות כהליך יעיל לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט.

לכן קיימת חשיבות רבה לאופן ניסוח הבקשה לביטול פסק הבורר, ולבחינה מעמיקה של עורך דין המנוסה בתחום.

עו"ד רפאל נבון מנוסה מאד בייצוג לקוחות בהליכי בוררות ובעל רקורד עשיר של ניהול בוררויות עסקיות ומסחריות מורכבות בהיקפים גדולים.
מקצועיותו הובילה את לקוחות המשרד להישגים משמעותיים ולהצלחות כלכליות. מוניטין זה של מצוינות הוא תוצר של ניהול מוקפד ואיכותי של התיקים תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של שירות.

צריכים ליווי משפטי בבוררות?
קבלו ייעוץ מקצועי מעו"ד רפאל נבון