בוררות משפטית

בשונה מכללי הדיון והפרוצדורה החלים בבתי המשפט בבוררות כללי ההתדיינות הם אחרים, אותם יש להכיר היטב. עו"ד רפאל נבון מלווה בהצלחה לקוחות עסקיים ופרטיים בעשרות בוררויות בהיקפים ניכרים, כמו גם בבקשות לביטול פסקי בוררות. הליווי המשפטי חשוב שיתחיל כבר בשלב בחירת הבורר. להלן עבורכם מאמר קצר בנושא בוררות.

בוררות בישראל – יתרונות וחסרונות
בוֹררוּת (בלועזית: אַרבּיטרַציה) היא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים, בה צדדים למחלוקת מסכימים להציג את עמדותיהם בפני בורר שהוא צד שלישי אובייקטיבי, על מנת שיכריע בסכסוך ללא יכולת ערעור. ע"פ חוק הבוררות (להלן "החוק"), במידה וכלולה בהסכם הוראה, לפיה יועברו כל המחלוקות שבין הצדדים לבוררות, יהיו דלתות בתי המשפט נעולות בפניהם בעת פרוץ סכסוך, כך שהצדדים יופנו לברר את המחלוקות ביניהם בבוררות.

נהוג, כי צדדים להסכם עסקי מוסיפים סעיף בוררות, על-פיו הם מסכימים מראש כי אם יפרוץ ביניהם סכסוך, תימסר הכרעתו לבורר מוסכם, ובאין הסכמה לגבי אישיות הבורר, הוא ימונה על ידי ראש לשכת עורכי דין. בהתאם, הבורר יקיים הליך מעין שיפוטי, ישמע את הצדדים, יבחן את טענותיהם וראיותיהם ובסופו של דבר ייתן את פסקו. להליך הבוררות מספר מאפיינים ייחודיים – נשווה אותם להליכים משפטיים המתנהלים בבתי משפט, ונבחן את מאפיינים אלה על יתרונותיהם וחסרונותיהם ביחס להליך המשפטי.

קיצור משך ההתדיינות: בוררות לעומת משפט
רבות כבר נאמר ונכתב על הימשכות ההליכים בבתי המשפט. בתי המשפט עמוסים לעייפה ומסיבות רבות, בירור תובענה בבית המשפט עלול להמשך על פני שנים, וללא כל הגבלת זמן מוגדרת. מנגד, בבוררות, נקבעת בד"כ מסגרת זמן להימשכות הליך. על פי התוספת לחוק, אם לא הסכימו הצדדים אחרת, ההליך חייב להסתיים בתוך 3 חודשים, אך לבורר נתונה הסמכות להאריך תקופה זו ב- 3 חודשים נוספים, כלומר ניהול ההליך אמור להסתיים בתוך ועד 6 חודשים לכל היותר. גם אם יסכימו הצדדים על תקופה ארוכה יותר לניהול ההליך, יש מקום להניח כי פסק הבורר יינתן במועד מוקדם יותר מאשר היה ניתן פסק דין, אילו היה הסכסוך מתברר בבית המשפט עד תום.

עלויות: משפט לעומת בוררות
במקרה של ניהול הליך בבית המשפט על התובע לשלם אגרה לבית משפט, אשר סכומה נגזר מסכום התביעה ומהסעד המבוקש. מנגד, בבוררות התובע פטור מלשלם אגרה, אך יחד עם זאת על שני הצדדים לשאת בשכר טרחת הבורר. על פי רוב, שכר טרחת הבורר נקבע על פי תעריף שעתי והוא גבוה יותר ככל שהסכסוך מורכב יותר ודורש לימוד חומר רב יותר וישיבות רבות יותר.

קביעת זהות הגורם המכריע בהליך בוררות
כאשר מוגשת תביעה בבית משפט, נקבעת זהות השופט שידון בתיק על ידי נשיאות בית המשפט, ומכאן שלצדדים עצמם אין ולא יכולה להיות כל השפעה על זהות השופט שיכריע בסכסוך שביניהם, ובכלל זאת, על תחומי התמחותו, ניסיונו ומזגו. לעומת זאת, בהליך הבוררות, יכולים הצדדים להגיע להסכמה ביניהם מראש בדבר זהות הבורר שיפסוק במחלוקת. באופן זה, יוכלו הצדדים למנות בורר, אשר ייראה לשניהם כמתאים ביותר, לרבות, מבחינת בקיאותו וניסיונו בתחום הספציפי שעליו תיסוב הבוררות.
יעילות הליך הבוררות לעומת הליך בבית המשפט
יש הרואים בסדרי הדין האזרחיים הנהוגים בבתי המשפט, על פי תקנות סדר הדין האזרחי, פרוצדורה בירוקרטית, אשר גורמת לעיכוב בירור התובענות. חוק הבוררות מאפשר לצדדים לקבוע, כי בורר לא יהיה כבול לסדרי הדין ולדיני הראיות הנהוגים בבית המשפט ובכך לחסוך זמן רב והליכים רבים, המוקדשים בבתי המשפט לענייני פרוצדורה. לפיכך, כאשר מדובר בבורר מקצועי, יכולים הצדדים להניח כי גם אם יתקבלו בבוררות ראיות בסטייה מדיני הראיות הנוהגים, הרי שהבורר יידע לשקול ולתת לכל ראיה את משקלה הנכון בעת שיינתן הפסק.

חשאיות הליך בוררות
על פי רוב, הליכים משפטיים בבתי המשפט הינם גלויים ופתוחים לעיין הציבור. מרבית ההחלטות ופסקי הדין חשופים ופומביים, וניתן לאתרם באמצעות מנועי חיפוש באינטרנט. לעומת זאת, הליכי בוררות הינם חשאיים ומתקיימים הרחק מעיני הציבור. זהו, אפוא, יתרון משמעותי לבעלי דין אשר אינם חפצים בחשיפת פרטי המחלוקת שביניהם, לרבות העדויות והמסמכים המוצגים בבוררות. מדובר בעניין חשוב מאין כמוהו עבור צדדים מסוימים, שכן לפומביות הדיון ולפומביות פסק הדין עשויות להיות השלכות רוחב על הצדדים, הן משום חשיפת עניינים שאין לצדדים כל רצון לחשוף לציבור הרחב והן משום שלפסק דין של בית משפט עשויה להיות השפעה על צדדים נוספים. 

סופיות פסק הבוררות ועילות לביטול פסק הבוררות
בעוד שעל פסקי דין של בית המשפט ניתן תמיד לערער ברשות או בזכות, לא קיימת זכות מוקנית לערעור על פסק בוררות, אלא אם הצדדים הסכימו על כך בכתב ומראש. בהעדר הסכמה מראש וכתובה בין הצדדים, הדרך היחידה לתקוף פסק בורר, הינה להגיש בקשה לביטול פסק הבורר לבית המשפט המוסמך. ואולם, ביטול פסק הבורר ייעשה על ידי בית המשפט אך ורק על סמך אחת העילות המצומצמות המנויות בסעיף 24 לחוק הבוררות, שאלו הן:
(1) לא היה הסכם בוררות בר-תוקף;
(2) פסק הבוררות ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין;
(3) הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות;
(4) לא ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו לפני מתן פסק הבוררות;
(5) הבורר לא הכריע באחד הענינים שנמסרו להכרעתו בבוררות;
(6) הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק הבוררות והבורר לא עשה כן;
(7) הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה כן;
(8) פסק הבוררות ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו;
(9) תכנו של פסק הבוררות מנוגד לתקנת הציבור;
(10) קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור עוד.

בתי המשפט מפרשים עילות ביטול אלו של פסקי בוררות על דרך הצמצום. כן נקבע מפורשות בפסיקה כי אפילו נפלה טעות בפסק הבוררות, אין היא בבחינת עילה לביטול פסק הבוררות. על כן, יש לקחת נושא זה בחשבון בעת הסכמה לבוררות. 

צווי ביניים בבוררות
פעמים רבות מתלווה לתביעה בקשה למתן צווים זמניים כגון: עיקולים זמניים וצווי מניעה אשר תכליתם הוא להבטיח את השארת המצב הקיים במהלך ההליך. בהליך משפטי הנדון בבית משפט, דין צו זמני שאינו מקוים, הינו כבזיון בית המשפט, על כל המשתמע מכך, ועל כן ניתן לאכיפה. מנגד, כאשר מדובר בבוררות, קיימת אי בהירות משפטית, ביחס לסמכות הבורר להעניק סעדים זמניים, ואף במקרה בו ניתן סעד זמני ע"י הבורר, הרי שהאפקטיביות שלו מוטלת בספק, שכן צד החפץ לאוכפו יאלץ לפנות לבית המשפט ולנהל מערכה מקבילה בבית המשפט.

האווירה בהליך בוררות
בעוד שהליך משפטי בבית המשפט מתנהל באווירה רשמית ופרוצדורלית, במסגרתה באי כח הצדדים מורשים להתבטא אך ורק ברשות בית המשפט, הליך הבוררות נעשה באווירה נינוחה ושלווה במשרדו של הבורר, ובמהלך הדיונים מוגש לרוב כיבוד קל, כל זאת על מנת ליצור אווירה נעימה ופתוחה שתקל על הדיון.

עו"ד רפאל נבון הוא עורך דין מנוסה בייצוג לקוחות בהליכי בוררות ובעל רקורד עשיר של ניהול בוררויות עסקיות ומסחריות מורכבות בהיקפים גדולים. מקצועיותו הובילה את לקוחות המשרד להישגים משמעותיים ולהצלחות. מוניטין זה של מצוינות הוא תוצר ניהול מוקפד ואיכותי של התיקים, ושמירה על סטנדרטים גבוהים ביותר של שירות.

צרו קשר

הירקון 2, בני ברק